Kültürel ve Sosyal Hizmetler

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görevleri

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

a)   Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü Halfeti sınırları içerisinde ve gerektiğinde Halfeti sınırları dışında sosyal, kültürel, eğitici, bilimsel, tarihi ve sanata yönelik her türlü kültürel ve sosyal etkinliklerde bulunur.

b)   İlçe halkının kentlileşmesi ve yaşadığı ilçeye aidiyet duygularının güçlendirilmesi amacıyla kent kültürüne uygun festival, şölen, şenlik vb. etkinlikler düzenlemek,

c)   Sinema, konser, tiyatro gibi görsel ve işitsel sanatların her branşına ilişkin etkinlikler yapmak,

ç)   Meslek, hobi, sanat, el becerileri ve okul derslerine takviye kursları düzenleyerek bölge halkının daha donanımlı bireyler olmalarına katkı sağlamak,

d)   Geleneksel ve modern sanatların her türüne ilişkin sergiler açmak,

e)   Dünya ve ülke gündemine, sosyal ve ekonomik hayata, önemli gün ve gecelere, edebi, siyasi ve tarihsel vb. konulara ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde paneller ve sempozyumlar düzenlemek,

f)   Gündem, sosyal hayat, spor, edebiyat, felsefe, tarih, kişisel gelişim, teknoloji vb. alanlara ilişkin, alanında uzman kişilerin seminer ve konferans vermelerini sağlamak,

g)   Her yaş grubuna okumayı sevdirmek ve okuma bilinci vermek amacıyla projeler hazırlamak, kütüphaneler kurmak, okuma salonları açmak, kitap fuarları düzenlemek vb. faaliyetler gerçekleştirmek,

ğ)   Her yaş grubu için kültür merkezleri, bilgi evleri, internet salonları, bilim merkezleri, gençlik merkezleri açmak, işletmek ve bu konsepte uygun projeler hazırlayıp bu projeleri hayata geçirmek,

h)    Resmi ve özel eğitim kurumları ile iş birliği yaparak eğitim, kültür, sanat, sosyal içerikli programlar, yarışmalar ve projeler hazırlamak yarışmalarda başarılı olanları ödüllendirmek,

ı)   Tarih ve kentlilik bilinci amacıyla İstanbul içi ve İstanbul dışına kültür gezileri düzenleyerek bu gezilere katılımı sağlamak ve bu hizmeti rehberler nezaretinde sunmak,

i)    Milli ve dini günleri, özel gün ve haftaları kutlamak, bu günlerde halkın katılımının sağlanacağı etkinlikler düzenlemek,

j) Alkol, sigara, kumar, fuhuş, uyuşturucu madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan toplumun tüm kesimlerini, özellikle gençleri, korumak amacıyla yayınlar ve programlar yapmak, bu amaca uygun platformlar oluşturarak sosyal sorumluluk projeleri hazırlamak ve bu amaca matuf sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek,

k) Şair, yazar, bilgin, mütefekkir, din alimi, politikacı gibi toplum nezdinde önemli yere sahip kişileri anmak, bu kimselerin düşüncelerinin, şiirlerinin, öğretilerinin ele alınacağı programlar düzenlemek,

l) Halfeti’de yer alan tarihi, kültürel ve turistik eserlerin kimlik bilgilerini sesli ve görüntülü cihazlara kaydedilmesini sağlamak, ilçenin tarihinin, sosyal dokusunun, coğrafi yapısının, bitki örtüsünün, araştırılmasına ilişkin her tür bilimsel çalışmayı yapmak ve ortaya çıkan bilgileri/eserleri, matbu ve dijital ortamda yayımlamak,

m) Belediye faaliyetlerinin tanıtımının yapılması amacıyla afiş, billboard, broşür, dergi vb. çalışmaları yapmak,

n) Müze kurulması için gerekli çalışmalar yapmak,

o)  Belediyenin hizmet amacıyla inşa ettiği bina, kültür merkezi, bilgi evi, eğitim merkezi, park vb. yerlerin açılış ve temel atma töreni için gerekli hazırlıkları yapmak ve açılışı gerçekleştirmek,

ö) Hizmetlerin gerçekleşmesi için hizmet alımı ve ihaleler için gerekli teknik şartnameyi hazırlamak, gerektiğinde ihale ve hizmet alımı işlemlerini gerçekleştirmek,

p)  Müdürlüğün resmi evrak iş ve işlemlerini, aylık ve yıllık faaliyet raporlarını, stratejik plan, performans ve bütçe çalışmalarını yürütmek,

r) Kamu kurumları, eğitim kurumları ve STK’larla iş birliği yaparak gazete, dergi vb. yayınlar çıkarmak,

s) Ramazan ayında ilçe halkının katılımının sağlanacağı sosyal, kültürel, sanatsal ve dini içerikli etkinlikler düzenlemek, mahalle sakinlerine iftar vermek,

ş) Hizmetlerin tanıtımı için başkanlığın uygun gördüğü promosyon malzemelerini yaptırıp dağıtmak,

t) Eğitim, kültür ve sanatın ilçe halkına daha kolay ve pratik ulaşmasını sağlamak amacıyla interneti ve teknolojik cihazları kullanmak ve bu amaca uygun projeleri desteklemek

u) Kütüphanelerden daha fazla faydalanabilmek amacıyla dijital kütüphane kurma çalışmaları yapmak, belediyeye bağlı kütüphaneleri ulusal ve uluslararası kütüphanelere üye yapmak

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yönetmeliği

BİRİNCİ BOLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı; Halfeti Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün; organizasyon yapısını, hukukî statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 -  (1) Bu yönetmelik, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün her türlü kültürel etkinlikleri ile sosyal faaliyetlerinin uygulanış biçimlerini ve bu müdürlükte görev yapan personellerin çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Yasal dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu, 2886 Devlet İhale Kanunu, Kültür Yatırımı Ve Girişimlerinde Teşvik Kapsamında Çalıştırılacak Personele İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ, Belediye Başkanlığı Genelge, Talimat ve Bildirilerine ve tabi olduğu diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte ifade edilen;

a) Başkan                                           : Halfeti Belediye Başkanını,

b) Başkan Yardımcısı                        :Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün bağlı olduğu ilgili Başkan Yardımcısını

c) Belediye                                         : Halfeti Belediyesini,

ç) Belediye Meclisi                            : Halfeti Belediye Meclisini,

d) İlçe                                                 : Halfeti İlçesini ifade eder.

e) Müdür                                           : Kültür ve Sosyal İşler Müdürünü,

f) Müdürlük                                      : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü,

g) Personel                                        : Memur, İşçi ve sözleşmeli çalışan tüm personeli

ğ) Şef                                                : Halfeti Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü şefini

İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlük Kuruluş, Bağlılık, Organizasyon, Personel

Kuruluş

MADDE- 5 (1) Halfeti Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 22/04/2006 tarihli 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar hakkında 2006/9809 sayılı Kararı’ gereğince, Halfeti Belediye Meclisinin 11.04.2009 tarih ve 2009/16 numaralı kararıyla kurulmuştur.

Bağlılık

MADDE 6 - (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır.

Organizasyon

MADDE 7 - (1) Müdürlük Organizasyonu aşağıda belirtilen şekildedir:

 • İdari İşler Şefliği
 • Kültürel Etkinlikler Şefliği
 • Bilgi Evleri ve Eğitim Şefliği

Personel

MADDE 8 - (1) Halfeti Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İdari Personeli; müdür, şef, memur, sözleşmeli personel, işçi personel ve diğer personellerden oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9 -  (1) Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

a)   Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü Halfeti sınırları içerisinde ve gerektiğinde Halfeti sınırları dışında sosyal, kültürel, eğitici, bilimsel, tarihi ve sanata yönelik her türlü kültürel ve sosyal etkinliklerde bulunur.

b)   İlçe halkının kentlileşmesi ve yaşadığı ilçeye aidiyet duygularının güçlendirilmesi amacıyla kent kültürüne uygun festival, şölen, şenlik vb. etkinlikler düzenlemek,

c)   Sinema, konser, tiyatro gibi görsel ve işitsel sanatların her branşına ilişkin etkinlikler yapmak,

ç)   Meslek, hobi, sanat, el becerileri ve okul derslerine takviye kursları düzenleyerek bölge halkının daha donanımlı bireyler olmalarına katkı sağlamak,

d)   Geleneksel ve modern sanatların her türüne ilişkin sergiler açmak,

e)   Dünya ve ülke gündemine, sosyal ve ekonomik hayata, önemli gün ve gecelere, edebi, siyasi ve tarihsel vb. konulara ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde paneller ve sempozyumlar düzenlemek,

f)   Gündem, sosyal hayat, spor, edebiyat, felsefe, tarih, kişisel gelişim, teknoloji vb. alanlara ilişkin, alanında uzman kişilerin seminer ve konferans vermelerini sağlamak,

g)   Her yaş grubuna okumayı sevdirmek ve okuma bilinci vermek amacıyla projeler hazırlamak, kütüphaneler kurmak, okuma salonları açmak, kitap fuarları düzenlemek vb. faaliyetler gerçekleştirmek,

ğ)   Her yaş grubu için kültür merkezleri, bilgi evleri, internet salonları, bilim merkezleri, gençlik merkezleri açmak, işletmek ve bu konsepte uygun projeler hazırlayıp bu projeleri hayata geçirmek,

h)    Resmi ve özel eğitim kurumları ile işbirliği yaparak eğitim, kültür, sanat, sosyal içerikli programlar, yarışmalar ve projeler hazırlamak yarışmalarda başarılı olanları ödüllendirmek,

ı)   Tarih ve kentlilik bilinci amacıyla İstanbul içi ve İstanbul dışına kültür gezileri düzenleyerek bu gezilere katılımı sağlamak ve bu hizmeti rehberler nezaretinde sunmak,

i)    Milli ve dini günleri, özel gün ve haftaları kutlamak, bu günlerde halkın katılımının sağlanacağı etkinlikler düzenlemek,

j) Alkol, sigara, kumar, fuhuş, uyuşturucu madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan toplumun tüm kesimlerini, özellikle gençleri, korumak amacıyla yayınlar ve programlar yapmak, bu amaca uygun platformlar oluşturarak sosyal sorumluluk projeleri hazırlamak ve bu amaca matuf sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek,

k) Şair, yazar, bilgin, mütefekkir, din alimi, politikacı gibi toplum nezdinde önemli yere sahip kişileri anmak, bu kimselerin düşüncelerinin, şiirlerinin, öğretilerinin ele alınacağı programlar düzenlemek,

l) Halfeti’de yer alan tarihi, kültürel ve turistik eserlerin kimlik bilgilerini sesli ve görüntülü cihazlara kaydedilmesini sağlamak, ilçenin tarihinin, sosyal dokusunun, coğrafi yapısının, bitki örtüsünün, araştırılmasına ilişkin her tür bilimsel çalışmayı yapmak ve ortaya çıkan bilgileri/eserleri, matbu ve dijital ortamda yayımlamak,

m) Belediye faaliyetlerinin tanıtımının yapılması amacıyla afiş, billboard, broşür, dergi vb. çalışmaları yapmak,

n) Müze kurulması için gerekli çalışmalar yapmak,

o)  Belediyenin hizmet amacıyla inşa ettiği bina, kültür merkezi, bilgi evi, eğitim merkezi, park vb. yerlerin açılış ve temel atma töreni için gerekli hazırlıkları yapmak ve açılışı gerçekleştirmek,

ö) Hizmetlerin gerçekleşmesi için hizmet alımı ve ihaleler için gerekli teknik şartnameyi hazırlamak, gerektiğinde ihale ve hizmet alımı işlemlerini gerçekleştirmek,

p)  Müdürlüğün resmi evrak iş ve işlemlerini, aylık ve yıllık faaliyet raporlarını, stratejik plan, performans ve bütçe çalışmalarını yürütmek,

r) Kamu kurumları, eğitim kurumları ve STK’larla işbirliği yaparak gazete, dergi vb. yayınlar çıkarmak,

s) Ramazan ayında ilçe halkının katılımının sağlanacağı sosyal, kültürel, sanatsal ve dini içerikli etkinlikler düzenlemek, mahalle sakinlerine iftar vermek,

ş) Hizmetlerin tanıtımı için başkanlığın uygun gördüğü promosyon malzemelerini yaptırıp dağıtmak,

t) Eğitim, kültür ve sanatın ilçe halkına daha kolay ve pratik ulaşmasını sağlamak amacıyla interneti ve teknolojik cihazları kullanmak ve bu amaca uygun projeleri desteklemek

u) Kütüphanelerden daha fazla faydalanabilmek amacıyla dijital kütüphane kurma çalışmaları yapmak, belediyeye bağlı kütüphaneleri ulusal ve uluslararası kütüphanelere üye yapmak,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Birimlerinin Görevleri

İdari işler şefliği görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10 - (1) İdari İşler Şefliği Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

a)   Müdürlüğe bağlı birimlerin iş akış şemasını kontrol ederek işlerin kanun ve yönetmeliklere, amaç ve hedeflere uygunluğunu denetler,

b)   Müdürlüğün aylık ve yıllık planlamalarına ilişkin çalışmalar yaparak bu çalışmaların stratejik planla uyumunu tespit eder,

c)   Yapılan faaliyetlerin ve üretilen projelerin Belediyenin misyonuna, vizyonuna, temel değerlerine ve kalite politikasına uygunluğunun kontrolünü yaparak bu konuya ilişkin raporlar hazırlar,

ç)   Uygulamaya konulan her türlü faaliyetin, amaç ve hedeflerine göre tutarlılık ve uygunluğunu analiz ederek raporlar,

d)   Müdürlüğün aylık ve yıllık faaliyet raporlarını, stratejik plan ve performans göstergelerini hazırlar,

e)    Müdürlük bünyesinde hazırlanacak ihale ve satın almalara ilişkin teknik şartnamenin oluşturulması konusunda ilgili birim ve müdürlüklere destek sağlar,

f)   Müdürlüğün resmi yazışmalarını yaparak bu yazışmaları usulüne uygun olarak arşivlenmesini sağlar,

Kültürel etkinlikler şefliği görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE - 11 (1) Kültürel Etkinlikler Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

a)      Yükümlü olduğu organizasyonları yerine getirirken, organizasyonun planlanmasından sonuçlandırılıp, raporlanmasına kadar geçen sürecin tümünde gerekli lojistik desteği, personel desteğini sağlayarak programın sorunsuz olarak tamamlanmasını sağlamak,

b)      Resmi tören ve çelenk sunma programları için gerekli hazırlıkları yapmak,

c)      Açık hava etkinliklerinde ses, ışık, sahne ve truss sistemlerinin kurulmasını sağlayarak etkinlik alanını bayrak ve flamalarla süsletmek,

ç)      Açık hava organizasyonlarında, programın sonunda alanın toplanması ve malzemelerin uygun şekilde toplanarak depoya alınmasını sağlamak,

d)      Kapalı mekanlarda gerçekleştirilen sinema, tiyatro, konser, seminer, gösteri gibi etkinliklerin organizesini yaparak salonun ve kulisin genel kontrolünü yapmak

e)       Ses ve ışık sistemini gerekli teknik detaylara dikkat ederek kullanmak ve düzenli olarak bakımını yaptırmak,

f)      Program afişlerinin asılmasını sağlamak,

g)      Müdürlük tarafından hazırlanan promosyonların dağıtımını yaptırmak,

ğ)      Etkinliklerin tanıtım afişlerini yaptırıp astırmak.

Bilgi evleri ve eğitim şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE – 12 (1) Bilgi Evleri ve Eğitim Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı bilgi evleri ile eğitim merkezlerinin, Belediyenin kurumsal yapısına ve ilgili mevzuatlara uygun olarak sevk ve idaresini yapmak,

b) Bilgi evleri ve eğitim merkezlerinde bulunan kütüphane, bilgisayar salonu ve dersliklerin düzenli olarak temizliğini yaptırmak ve bilgi evleri ile eğitim merkezlerinde gerçekleştirilen etkinliklerden önce ve sonra tesisin genel kontrolünü yapmak,

c) Bilgi evleri ve eğitim merkezlerinde gerçekleştirilen etkinlik ve kursların düzenli ve mevzuata uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak,

ç) Kütüphanelerde araştırmacıların araştırma yapmalarına ve vatandaşların kitap okumalarına imkan tanıyacak ortamı hazırlamak,

d) Kütüphanedeki kitapları titizlikle muhafaza ederek, düzgün ve kullanılabilir halde hazır olmasını sağlamak,

e) Kütüphanenin zenginleşmesini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan kitap, dergi ve diğer yayınları tespit etmek,

f) Bilgi evleri ile eğitim merkezlerinden ilçe halkının azami düzeyde faydalanmaları için projeler hazırlamak,

g) Meslek edinme, hobi ve kişisel gelişim gibi her tür kursun planlamasını yapmak

ğ) Bilgi evlerinin üye sayısını artırmak için çalışmalar yapmak,

h) Üye giriş çıkışlarını, kitap ödünç işlemlerini titizlikle takip ederek haftalık, aylık ve yıllık raporlar hazırlamak,

ı) Bilgi evleri ile eğitim merkezlerinin ihtiyaçlarının belirlemek ve giderilmesini sağlamak.

Kültürel yayınlar şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE – 13 (1) Kültürel Yayınlar Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

Belediye faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla bu görev ve çalışma esasları yönetmeliğinde belirtilen sınırlar dahilinde kalmak şartıyla, Müdürlükçe çıkartılması uygun görülen her türlü kitap, broşür, bülten vd. yayınların hazırlanması, tasarımı ve zamanında yayınlanmasından sorumludur,

BEŞİNCİ BÖLÜM

Müdürlük Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Müdürün görev yetki ve sorumluluğu

MADDE 14 - (1) Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

a)   Müdürlüğü Başkana karşı temsil eder,

b)   Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,

c)   Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,

ç)   Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur,

d)   Personel arasında görev dağılımı yapar,

e)    Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,

f)   Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını geçerli mevzuatlar çerçevesinde belirler,

g)   Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözeterek bu konuda gerekli tedbirleri alır,

h)    Sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin ve sosyal haklarının mevzuat çerçevesinde yürütülüp yürütülmediğini gözetir,

ı)    Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile diğer müdürlükler ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlar,

i)   Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir,

j)    Müdürlüğe ait stratejik planları hazırlar ve faaliyetleri stratejik plana uygun olarak yapar,

k)  Müdürlükle ilgili alınacak kararlara ilişkin meclise sunulmak üzere teklifler hazırlar,

l)   Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, bu yönetmelikte sayılan görevleri, 5393 Sayılı Belediye Kanununa dayanarak verilen görevleri ve Belediye Başkanınca veya görevlendireceği başkan yardımcısı tarafından verilen görevi ile ilgili diğer işlemleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir,

m)   Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir,

n)   Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, gerektiği durumlarda mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verir,

o)   Müdürlüğe bağlı çalışanları denetler ve karşılaştığı aksaklıkları giderir,

ö)   Birimdeki tüm personelin görev dağılımını yapar,

p)    Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme ve toplantılar yapar,

r)   Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur,

s)   Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğünün Harcama yetkilisi ve müdürlük personelinin 1.Disiplin Amiridir. Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği yapar,

ş)  Müdürlükte çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutar.

İdari işler şefi görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 15 – (1) İdari İşler Şefinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

a)      Müdürlüğün idari amiridir. Resmi tebliğleri Müdürlük adına tebellüğ eder,

b)      Müdürlüğe gelen-giden evrakın, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt, havale, zimmet ve dosyalama işlemlerini yürütür ve yürütülmesini sağlar. Tüm belgelerin konusu ile ilgili önceki belgeler ve dosyalar ile irtibatını kurarak otomasyona girilmesini ve arşivlenmesini sağlar,

c)       Özel veya tüzel kişiler ile Resmi Kurum ve Kuruluşlardan müdürlüğe intikal ettirilen evrakın tebligat işlemlerini yapar,

ç)      İdari İşler Şefi bünyesinde çalışan personeller vasıtasıyla müdürlüğün yazılarını en kısa süre içerisinde resmi yazışma kurallarına uygun yazarak ilgili makamlara teslim edilmesini sağlar,

d)     Kendisine amirleri tarafından tevdi edilen işleri, mevzuata uygun olarak yapar veya bu işleri emri altında çalışan personele yaptırır. İşlerini zamanında ve ekonomik olarak sonuçlanması için plan ve program çerçevesinde yerine getirir. Emrindeki personele verdiği görevleri takip ederek görevin en iyi ve en doğru şekilde sonuçlanmasını sağlar,

e)     Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli evrakın muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini sağlar. Önemini kaybeden evrakı ilgili mevzuata göre imha eder,

f)     Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale, satın alma iş ve işlemlerini geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmenlikler çerçevesinde yapılmasını sağlar,

g)    Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp birim müdürüne sunar,

ğ)    Stratejik plan, performans ve bütçe ile ilgili gerekli çalışma ve yazışmaları yapar,

h)    Amirlerinin vereceği kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun diğer tüm talimatları yerine getirir.

Kültürel etkinlikler şefi görev yetki ve sorumluluğu

MADDE 16 – (1) Kültürel Etkinlikler Şefinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

a)      Müdür tarafından kendisine tevdi edilen işleri kanun ve yönetmeliklere göre yapar ve personeline yaptırır,

b)      İşlerini plan ve programa bağlayarak bunların iyi bir şekilde yapılmasını ve zamanında bitirilmesini sağlar,

c)       Açık hava ve kapalı mekan organizasyonlarında ses ve ışık sistemlerin kurulmasını ve organizasyonların sorunsuz sonuçlanmasını sağlar,

ç)      Organizasyon öncesinde gerekli yazışmaların yapılmasını sağlayarak organizasyon için gerekli her tür materyalin hazır olmasını sağlar,

d)      Organizasyonun yapılacağı mekanlarda gerekli süslemeleri yaptırır,

e)      Aylık kültürel etkinliklerin ve kursların genel planlamasını yapar,

f)      Şefliğinin aylık ve yıllık raporunu hazırlayarak müdürlük ile paylaşır,

g)      Açık hava ya da kapalı mekan bütün etkinliklerin planlanmasından sonuçlandırılıp, raporlanmasına kadar geçen süreci takip eder,

ğ)      Organizasyona destek olacak diğer müdürlük ve kurumları konu hakkında bilgilendirir,

h)     Resmi tören ve çelenk sunma programları için gerekli hazırlıkları yapar ve denetler,

ı)     Programa gelen protokol ve diğer konukların karşılanıp ağırlanmasına nezaret eder,

i)      Müdürlük tarafından hazırlanan promosyonların dağıtımını yaptırır.

Bilgi evleri ve eğitim şefinin görev yetki ve sorumluluğu

MADDE 17 - (1) Bilgi Evleri ve Eğitim Şefi Görev Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

a) Görevi gereği müdürlükçe kendisine verilen işleri yasalar ve yönetmeliklere göre yapar ve yaptırır,

b) İşlerini plan ve programa bağlayarak bunların iyi bir şekilde yapılmasını ve zamanında bitirilmesini sağlar,

c) Şefliğindeki personele iş dağıtımı yaparak sonuçlarını izler, kontrol eder ve personelini denetler,

ç) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı bilgi evleri ile eğitim merkezlerinin Belediyenin kurumsal yapısına ve ilgili mevzuatlara uygun olarak sevk ve idaresini yapar,

d) Bilgi evleri ile eğitim merkezlerinde gerçekleştirilen programları birbirleriyle çakıştırmadan kayıt altına alır,

e) Bilgi evleri ile eğitim merkezlerinin düzenli olarak temizliğini yaptırır ve tesislerde gerçekleştirilen etkinliklerden önce ve sonra tesisin genel kontrolünü yapar,

f) Bilgi evlerin ile eğitim merkezleri düzenli olarak denetler ve bilgi evlerinin eksiklerini tespit edip giderilmesini sağlar.

Kültürel yayınlar şefinin görev yetki ve sorumluluğu

MADDE 18 - (1) Kültürel Yayınlar Şefi Görev Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

 • Şefliği ile ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesinde öncelikli olarak Müdüre karşı sorumludur,
 • Müdür tarafından kendisine tevdi edilen işleri kanunlar ve yönetmeliklere göre yapar ve kültürel yayınlar personeline yaptırır,
 • Hazırlanmasına karar verilen tüm yayınların içerik yönünden hukuki bir işlem içerip içermediğini denetler,
 • Yayınların Halfeti Belediyesi’nin yayın politikasına uygun olarak yürütülmesine yardımcı olur,
 • Yayınların yazı ve içerik kaynaklarını artırma ve gelişimi için temas ve çalışmalar yapar,
 • Yayınlarda kullanılacak terminolojiyle ilgili ilkelerin belirlenmesine yardımcı olur,
 • Yayınların içeriklerinin planlanması konusunda Müdüre yardımcı olur,
 • Yayınlarla ilgili içerikleri inceleyerek, Müdüre danışmanlık yapar,
 • Özel uzmanlık gerektirecek yazıların incelenmesi için uzmanların belirlenmesinde Müdüre yardımcı olur,
 • Basılacak tüm yayınların basım öncesi hazırlık işlemlerini takip ve kontrol eder ve basımını yaptırtır,
 • Basımı gerçekleştirilen tüm yayınların dağıtımını kontrol eder ve gerektiğinde raporlayarak Müdüre sunar,
 • Kültürel yayın çalışmaları ile ilgili olarak bütçe hazırlık çalışmalarında Müdüre yardımcı olur,
 • İncelenecek makalelerin gerektiğinde intihal açısından denetlenmesi için personelini bilgilendirir ve harekete geçirir,
 • İşlerini plan ve programa bağlayarak bunların iyi bir şekilde yapılmasını ve zamanında bitirilmesini sağlar,
 • Kendisine bağlı olarak çalışmakta olan personelin iş, bilgi ve verimliliklerini arttırabilmek için eğitilmeleri yolunda çalışmalar yürütür,
 • Belediyenin genel amaç ve politikalarına uygun nitelikte yayın stratejisinin belirlenmesinde amirine öneriler getirir,
 • Şefliğindeki personele iş dağıtımı yaparak sonuçlarını izler, kontrol eder ve personelini denetler,
 • Faaliyet raporunun hazırlanması, kalite yönetim sistemi çalışmaları, stratejik plan ve performans programı gibi idari çalışmaların tümü için, kendisinden istenilen verilerin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli önlemleri alır,
 • Görev unvanına uygun olan ve amirinin tevdi ettiği diğer işleri yapar.

 Bilgi evi ve eğitim merkezi sorumlusu görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 19 – (1) Bilgi Evi ve Eğitim Merkezi Sorumlusu Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

a)    Bilgi evi ve eğitim merkezinin düzenli olarak temizliğini yaptırır ve bilgi evinde gerçekleştirilen etkinliklerden önce ve sonra tesisin genel temizliğinin kontrolünü yapar,

b)    Bilgi evi ve eğitim merkezinde gerçekleştirilen programların düzenli ve mevzuata uygun olarak gerçekleşmesini sağlar,

c)    Kütüphanedeki kitapları titizlikle muhafaza ederek, düzgün ve kullanılabilir halde hazır olmasını sağlar,

ç)    Kütüphanedeki kitapların zenginleştirilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, dergi ve diğer yayınları tespit edip, amirlerine rapor verir,

d)    Bilgi evleri ve eğitim merkezleri ile kütüphanelerden faydalanılması için her türlü tedbiri alır,

e)    Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından oluşturulan üyelik sisteminin titizlikle takip ederek bilgi evinden faydalanan herkesi kayıt altına alır,

f)    Kitap ve diğer her türlü dokümantasyonun dijital ortamda kayıtlarını tutarak takibini yapar,

g)    Kütüphane üyelerine ödünç kitap verir ve bunların dijital ortamda takibini yapar,

ğ)    Bilgi evi ve eğitim merkezi ile kütüphanede gördüğü bütün eksikleri amirlerine rapor eder,

h)    Bilgi evi ve eğitim merkezinde gerçekleşen tüm programların sorunsuz olarak tamamlanması için gerekli hazırlıkları yaparak haftalık, aylık ve yıllık raporları hazırlar ve amirlerine bilgilendirir.

Kültür merkezi sorumlusu görev, yetki ve sorumluğu

MADDE 20 - (1) Kültür Merkezi Sorumlusu Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

a)   Kültür Merkezinin amacına uygun olarak mevzuatlar çerçevesinde idaresini sağlar,

b)   Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programların düzenli ve mevzuata uygun olarak gerçekleşmesini sağlar,

c)   Programların birbirleriyle çakışmadan kaydını tutar,

ç)   Kültür Merkezinin eksiklerini tespit edip amirlerine bilgi verir,

d)   Kültür Merkezinde gerçekleşen bütün programların sorunsuz olarak tamamlanması için gerekli bütün hazırlıkları yaparak haftalık, aylık ve yıllık raporları hazırlar ve amirlerine bilgilendirir.

Temizlik görevlisi görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 21 - (1) Temizlik Görevlisi Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

a)     Görevli olduğu tesisin temizliğini yapar,

b)     Görevi esnasında ortaya çıkan sorunları amirleri ile paylaşır,

ç)     Amirlerinin verdiği diğer görevleri yerine getirir.

Eğitmen görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 22 – (1) Eğitmen Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

a)    Programları, kültür merkezi, bilgi evi ve eğitim merkezinin program akışına göre amirleri ile planlayarak, sorumlu olduğu eğitimleri milli eğitim ve halk eğitim yönetmeliklerine uygun olarak öğrencilere ya da kursiyerlere aktarır,

b)    Sınıfta ya da bulunduğu bilgi evi, kültür merkezi veya eğitim merkezinde görülen eksiklikleri amirlerine rapor eder,

c)    Müdürün ve şefin kendisine tevdi ettiği görevleri tam ve eksiksiz olarak zamanında yapar,

ç)    Çalışmalarını, haftalık, aylık ve yıllık raporlar halinde amirlerine teslim eder.

Kütüphane sorumlusu görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 23 – (1) Kütüphane Sorumlusu Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

a)    Kütüphanenin düzenli olarak temizliğini yaptırır ve kütüphanede gerçekleştirilen etkinliklerden önce ve sonra genel temizlik kontrolü yapar,

b)    Kütüphanedeki kitapları titizlikle muhafaza ederek, düzgün ve kullanılabilir halde hazır olmasını sağlar,

c)    Kütüphanedeki kitapların zenginleştirilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, dergi ve diğer yayınları tespit edip, amirlerine rapor verir,

ç)    Araştırmacıların, araştırma yapmalarına, vatandaşların kitap okumalarına, öğrencilerin ödevlerini yapmalarına imkan tanıyacak ortamı hazırlar,

d)    Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından oluşturulan kütüphane üyelik sistemini titizlikle takip ederek bilgi evinden faydalanan herkesi kayıt altına alır,

e)     Kitap ve diğer her türlü dokümantasyonun dijital ortamda kayıtlarını tutarak takibini yapar,

f)     Ödünç kitap alanların takibini yapar,

g)     Kütüphanede gördüğü bütün eksikleri amirlerine rapor eder,

h)     Haftalık, aylık ve yıllık raporları hazırlar ve amirlerine bilgilendirir.

 Organizasyon idari işler sorumlusu görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 24 - (1) Organizasyon İdari İşler Sorumlusu Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

a)   Amirleri tarafından kendisine tevdi edilen işleri kanun ve yönetmeliklere göre yapar ve personeline yaptırır,

b)   Organizasyonların planlamasını yaparak zamanında ve sorunsuz bitirilmesini sağlar,

c)   Organizasyon öncesinde gerekli yazışmaların yapılmasını sağlayarak organizasyon için gerekli her tür materyalin hazır olmasını sağlar,

ç)   Aylık kültürel etkinliklerin planlamasını yapar,

d)   Kültür ve Sosyal işler Şefliğinin aylık ve yıllık raporunu hazırlayarak müdürlük ile paylaşır,

e)    Organizasyona destek olacak diğer müdürlük ve kurumları konu hakkında bilgilendirir.

Organizasyon teknik işler sorumlusu görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 25 - (1) Organizasyon Teknik İşler Sorumlusu Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

a)   Amirleri tarafından kendisine tevdi edilen işleri kanun ve yönetmeliklere göre yapar ve personeline yaptırır,

b)   İşlerini plan ve programa bağlayarak bunların iyi bir şekilde yapılmasını ve zamanında bitirilmesini sağlar,

c)   Açık hava ve kapalı mekan organizasyonlarında ses ve ışık sistemlerin kurulmasını, gerekli süslemeleri yaparak etkinlik alanındaki olumsuzlukları amirlerine bildirir,

ç)   Resmi törenler ve çelenk sunma programları için gerekli hazırlıkları yapar,

d)    Müdürlük tarafından hazırlanan promosyonların dağıtımını sağlar.

Ses sistemleri sorumlusu görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 26 - (1)  Ses Sistemleri Sorumlusu Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

a)   Tüm kapalı mekan ve açık hava organizasyonlarında ses sisteminden sorumludur,

b)   Her organizasyondan önce ses sisteminin eksiksiz çalışması için gerekli önlemleri alır,

c)   Programların ilçe içerisinde anons ile duyurulması gerektiğinde gerekli hazırlıkları yaparak anonsu gerçekleştirir,

ç)    Ses sisteminin haftalık, aylık ve yıllık bakımlarını yaparak görülen eksiklik ve noksanlar konusunda amirlerini bilgilendirir,

d)    Amirlerinin verdiği diğer işleri yerine getirir.

Kurslar sorumlusu görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 27 (1) Kurslar Sorumlusu Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

a)    Kurslar ile ilgili genel bir planlama yaparak ilçenin ihtiyacına göre kurslar belirler,

b)   Halk Eğitimi Müdürlüğü, İŞKUR, resmi ve özel eğitim kurumları ile işbirliği yaparak mesleki ve sanat kursları verilmesi sağlar,

ç)     Yapılan tüm çalışmaların haftalık aylık ve yıllık raporunu amirlerine sunar.

Büro personeli görev, yetki ve sorumluluk

MADDE 28 - (1) Büro Personeli Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

a)     Müdürlüğe gelen her türlü evrakı incelemek,

b)     Birimi ilgilendirmeyen evrakları kayda almadan geldiği yere geri gönderir,

c)     Birimi ilgilendirmeyen bir evrak eğer yanlışlıkla kayda alınmış ise gereği yapılmak üzere ilgili birime bir üst yazı ekinde (Otomasyon Programı Doküman Yönetim Sistemi) gönderir,

ç)     Birimi ilgilendiren bir evrak ise zimmetle teslim alır; yazılı ve bilgisayar ortamında (Otomasyon Programı Doküman Yönetim Sistemi) referans numarası vererek Standart Dosya Planına uygun şekilde kaydederek, evrak gelen sayısı alır ve evrak taranmamış ise tarayıcıdan geçirerek sisteme kaydeder,

d)     Gelen evrakları ilgili personele havale etmesi için müdüre sunar,

e)      Müdürün havalesine doğrultusunda gelen evrakı Doküman Yönetim Sistemi üzerinden niteliğine göre (bilgi, gereği için, süreli, acele, gizli vb.) evrak cevap/sonuç tarihi girerek ilgili büroya veya personele havalesini yapar,

f)      Havalesi yapılan evrakı kayda aldıktan sonra ilgili büro sorumlusuna veya personele tebliğ eder,

g)      Gelen evrakların cevaplanma/sonuçlanmasına ilişkin takip yapmak, süresi içerisinde cevaplandırılmayan evrakların takibi yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak, bu süreçte tespit ettiği sorunları müdürüne iletmek ve sonuçlanan evrakı kayıttan düşmek,

ğ)      Evrakları tarihine göre ve standart dosya planı usulüne uygun olarak klasörlere koyarak muhafaza altına alır,

h)      Muhafaza için klasörlere konulan evraklar için yazılı ve bilgisayar ortamında dizi pusulası tutmak ve klasöre asmak,

ı)       Birimde kalan suretleri büroda kalma süresi bitince Birim Arşiv Sorumlusu varsa Birim Arşiv Sorumlusuna yoksa Kurum Arşiv Sorumlusuna teslim eder,

i)       Giden evrak, gelen bir yazının (bilgi için-gereği için) cevabı niteliğinde ise; referans numarasını takip ederek, Standart Dosya Planına uygun şekilde giden evrak sayısı almak ve niteliğine göre (bilgi, gereği için, süreli, acele, gizli vb.) ilgili birim, kurum kuruluş ya da kişiye göndermek. Evrak kurum dışına gidecek evrak ise evraka ayrıca kurum giden evrak sayısı verilmesini sağlamak,

j)     Yeni üretilen bir evrak ise; Standart Dosya Planına uygun şekilde giden evrak sayısı almak ve niteliğine göre (bilgi, gereği için, süreli, acele, gizli vb.) ilgili birim, kurum kuruluş ya da kişiye göndermek. Evrak kurum dışına gönderilecek evrak ise, evraka ayrıca kurum giden evrak sayısı vermek,

k)      Evrak posta ile gönderilecek bir evrak değilse; zimmet defterine kaydederek imza karşılığı kurum içine ve kurum dışına elden teslim etmek,

l)      Evrak posta ile gönderilecek bir evrak ise; Posta (Tebligat, iadeli taahhütlü, adi posta) şeklinde gönderilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmek.

Birim halkla ilişkiler sorumlusu görev, yetki ve sorumluluk

MADDE 29 - (1) Birim Halkla İlişkiler Sorumlusu Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

a)   Bilgi Edinme görevlisi tarafından üst yazıyla gönderilen Bilgi Edinme evrakını, standart dosya planına uygun şekilde kayıt numarasıyla almak, havalesi için müdüre sunmak,

b)   Müdürün havalesi doğrultusunda evrakı ilgili büro ve kişiye Doküman Yönetim Sistemi üzerinden havale etmek,

c)   Evrakın sonuçlanması sürecini takip etmek ve süresi içerisinde müdürlüğün cevap vermesini sağlamak, evrakta gecikme olmaması için problem olduğu durumlarda müdürü bilgilendirmek,

ç)   BİMER görevlisi tarafından üst yazıyla gönderilen BİMER başvuru evrakını, standart dosya planına uygun şekilde kayıt numarasıyla almak, havalesi için müdüre sunmak,

d)   Müdürün havalesi doğrultusunda evrakı ilgili büro ve kişiye Doküman Yönetim Sistemi üzerinden havale etmek,

e)    Evrakın sonuçlanması sürecini takip etmek ve 4982 sayılı Kanun gereğince 15 gün içerisinde müdürlüğün cevap vermesini sağlamak, evrakta gecikme olmaması için problem olduğu durumlarda müdürü bilgilendirmek,

f)   Serinokta Programı üzerinden müdürlüğe gelen istek, şikâyet, öneri ve teşekkürleri kabul etmek,

g)   Serinokta Programı üzerinden gelen başvuruları müdürle paylaşarak ilgili personele yönlendirmek,

h)    Başvuru sonucunu Belediyenin otomasyon sistemine girmek ve bu başvuru ile ilgili 3 iş günü içinde müspet veya menfi vatandaşa geri dönüş sağlamak,

ı)    Çözüme ulaşmayan başvuru ile ilgili gerekiyorsa ilgili müdürünü bilgilendirmek,

i)   Her ay düzenlenen Halkla İlişkiler Koordinasyon Toplantısına katılmak,

j)    Halkla ilişkiler konusunda müdürlükte yaşanan sıkıntıları koordinasyon toplantısında rapor olarak sunmak,

k)   Koordinasyon toplantısı tutanaklarını müdürü ile paylaşmak.

Arşiv sorumlusu görev, yetki ve sorumluluk

MADDE 30 – (1) Arşiv Sorumlusu Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

a)   Müdürlüğü’nde evrakların oluşturulması, tasnif edilmesi vd. işlemlerin Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde yapılmasını sağlamak,

b)   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde dokuman ve belgelerin Halfeti Belediyesi Standart Dosya ve Saklama Planına göre tasnif edilmesini ve saklanmasını sağlamak,

c)   Birimlerde işlemi biten evrakın uygunluk kontrolü yapılarak, birim arşivine düzenli olarak teslim almak,

ç)   Müdürlükte Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin 4. Maddesi gereği koruma yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak,

d)    Birim arşivlerinde bekleme süresini tamamlayan evrakın düzenli bir şekilde Kurum Arşivi'ne teslim etmek.

Birim mutemedi görev, yetki ve sorumluluk

MADDE 31 - (1) Birim Mutemedi Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

a)    Harcama yetkilisi tarafından yazılı olarak görevlendirilen ve kendisine verilen avans veya adına açılan kredilerle sınırlı olarak yapacağı harcamalar konusunda harcama yetkilisine karşı sorumlu, bunların mahsubuna ilişkin belgeleri muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlü olan kişidir,

b)    Ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili kanunlarında belirtilmemiş olması halinde avanslarda bir ay, kredilerde üç ay içinde muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlüdür.

Birim Taşınır Sorumlusu Görev, Yetki ve Sorumluluk

MADDE 32 – (1) Birim Taşınır Sorumlusu Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

a)      Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,

b)      Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek,

c)      Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.

ç)      Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,

d)      Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,

e)      Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek,

f)      Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,

g)      Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,

ğ)      Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.

h)      Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak,

ı)       Ayrıca taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar,

i)       Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar.

Gerçekleştirme görevlisi görev, yetki ve sorumluluk

MADDE 33 - (1) Gerçekleştirme Görevlisi Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

a)      Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütmek,

b)      Ödeme emri belgesi düzenlemek,

c)      Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol yapmak. Bu kontrol sonucunda, Ödeme Emri Belgesi üzerine “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşerek imzalamak.

Strateji Geliştirme Süreçleri Sorumlusu Görev Yetki ve Sorumluluk

MADDE 34 – (1) Strateji Geliştirme Süreçleri Sorumlusu Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

a) Bölgenin sosyal, kültürel ve tarihsel yapısına ilişkin araştırmalar yaparak, ilçe halkının kültürel ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve bu alana ilişkin projeler üretilmesinin sağlanması,

b) Gündemin takip edilerek bölgenin ve gündemin ruhuna uygun programları tespit etmek,

c) Her türlü modern, geleneksel ya da kaybolmaya yüz tutmuş sanatlar konusunda araştırmalar yaparak bu sanatların konuya ilgi duyanlarla buluşturulması için projeler üretmek,

ç) İlçenin sosyal, kültürel ve sanatsal haritasının çıkarılmasına ilişkin araştırma, anket, röportajlar yapılarak gerektiğinde rapor ya da kitap olarak hazırlanması,

d) Çocuk, genç, yaşlı, kadın, öğrenci, esnaf, sivil toplum kuruluşları vb. kitlelere yönelik projeler hazırlamak/hazırlatmak ve bu projelerin gerektiğinde belediyenin diğer birimleri, ilçenin ve ilin diğer kurumları ile ortaklaşa hareket edilerek uygulanmasını sağlamak,

e) Belediye hizmetlerinin, halk nezdinde memnuniyetini ölçmek amacıyla anket, araştırma, röportaj, görüşme gibi yöntemleri kullanarak raporlar hazırlamak ve sonuçları başkanlığa ve ilgili birimlere sunmak,

f) Belediyenin AB masası ve diğer müdürlükler ile irtibat kurarak projelerin hazırlanmasına, hibe fonlarından faydalanılmasına ve projelerin uygulamasına katkı sağlamak

g) Müdürlüğün yıllık tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bir sonraki yılın bütçesini hazırlamak,

h)  Performans çalışmalarını yürütmek,

ı) Stratejik plan çalışmalarını yapmak, yürütülen programların stratejik plana uygunluğunu kontrol etmek,

i) Müdürlüğün aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.

ALTINCI BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 35  (1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu, müdür tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

(3) Müdür evrakları gereği için ilgili personele tevdi eder.

(4) Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmalarını zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Kurum İçi ve Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE 36 - (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ün imzası ile yürütülür.

(2) Kurum içerisinde ortak yapılması gereken projelerde Başkan veya görevlendire